You Are here: Home

14 -December -2018

Добре дошли в Канторите!

 

 

Kantorite.bg е тясно специализиран юридически офис с кантори в гр.София, гр.Пловдив, гр.Варна, гр.Димитровград и гр.Хасково, който работи професионално в областта на гражданското право - в частност търговско право, облигационно право, данъчно право, финансово право, вещно право, интелектуална собственостКантората има за цел консултирането на широк кръг от клиенти, търговци и потребители, на които да бъдат предоставени възможно най-адекватните юридически съвети, касаещи конкретен специфичен правен проблем. 

Основните области на правото, в които екипът на kantorite.bg е фокусирал своя консултански потенциал са:

•             Търговско право, договорно право, деликтно право, банково право.

•             Дружествено право.

•             Конкурентно право и обществени поръчки.

•             Интелектуална собственост.

•             Международно частно право. Чуждестранни инвестиции.

•             Вещно право и други инвестиции.

•             Правни и счетоводни анализи. Данъчно право и консултиране.

•             Изпълнителен процес.

Сайтът Kantorite.bg е насочен към български и чуждестранни инвеститори, търговци и собственици на фирми, които желаят по-пълно да осъществят търговските си интереси, като получат една правилна и коректна информация за правата си в областта на търговското право. Екипът на Kantorite.bg е изграден от адвокати и юридически консултанти с дългогодишен опит, които могат да Ви предложат и следните услуги:

-да осъществят процесуалното Ви представителство в съда по търговски, вещноправни и облигационни дела, както и по спорове, касаещи интелектуална собственост;

-да регистрират Вашата фирма;

-да Ви консултират по съставянето на търговски договори и воденето на преговори;

- да Ви представляват пред вашата банка, като осъществят консултации във всички области на банковото право;

-да Ви представляват процесуално по спор за нелоялна конкуренция, във връзка с обжалване на обществена поръчка или картелно споразумение;

-да регистрират Вашата търговска марка, промишлен дизайн, патент или географско означение, както и да защитят Вашите авторски права;

-да Ви представляват по вещноправна сделка с недвижим имот или ценни книги;

-да Ви представляват в изпълнителното производство и процес;

-медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове;

-процесуално представителство в наказателния и гражданския процес.

Адвокатите на Kantorite.bg са изградили добри практики по предоставяне на квалифицирани юридически ставища и правни консултации на българските и чуждестранни инвеститори в различни сфери на правото като: учредяване на местни търговски дружества и такива с чуждестранно участие, регистрация на търговски представителства и клон на чуждестранно юридически лице, съдействие за издаване на визи и разрешения за работа и пребиваване на чуждестранни граждани, консултации относно избягване на двойното данъчно облагане, както и пълно юридическо обслужване на търговската дейност на чуждестранните инвеститори в България. Екипът на Kantorite.bg предлага висококвалифицирана правна помощ при осъществяване на процедурата по закупуване на недвижими имоти от местни, чуждестранни физически или юридически лица, както и разрешаване на специфични спорове в областта на вещното право.

В споменатия контекст, екипът на Kantorite.bg предлага на българските и чуждестранни инвеститори и следните услуги:

- Проучвания за осъществяемост, анализ и препоръки при инвестиционни намерения на чуждестранни компании в България;

- Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията(стратегии за стартиращ бизнес, динамика на инвестиционния процес в региона – предоставяне на пълна и актуална информация за български фирми);

- Избор и планиране на фирмената локация, с оглед кокретните търговски цели на чуждестранните инвеститори;

- Наемане и/или покупка на производствени помещения, офиси или земеделска земя– осъществяване на съответните сделки и представителство пред нотариус, промяна на статут на земята;

- Планиране на организационните структури и процеси както и назначаване на персонал, трудовоправни консултации и обезпечаване на съответното търговско дружество с правни становища, относно ръководството на персонала;

- Съдействие при планирането и подготовката за оперативно стартиране на дейността Ви като търговец (производство, търговия и т.н.), издаване на необходимите лицензии и разрешителни от съответните държавни и административни органи;

- Защита и представителство в изпълнителния процес, издаване на изпълнителни листове, процесуална защита пред съдия изпълнител.

Консултантският екип на Kantorite.bg приоритетно консултира клиенти, относно казуси, свързани с прилагането на актовете на международно частно право. Юридическите експерти и адвокати на Kantorite.bg имат необходимата теоретична подготовка и международен опит за осъществяване на подобен вид консултиране и осъществяване на съответното представителство. Присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 г. разкри нови опции за реализирането на инвестиционни и иновационни проекти. В този контекст за българските и чуждестранни компании възникна нуждата съответно компетентно правно обслужване, касаещо договорни отношения, преговори и спорове с международен елемент. Все още българското национално законодателство изпада в колизия с нормите на Правото на Европейския съюз, което има приемуществено значение в правоприлагането на територията на Република България. Значимостта на този проблем за местните и международните бизнес компании е несъмнена - ето защо, консултирането в тази област се възприема като приоритетно и е основна цел заадвокатите и консултантите на Kantorite.bg.

 

Какво предлага екипът на Kantorite.bg в областта на международно частно право:

-изготвяне на становища по международни спогодби;

-консултации при международни сделки;

-избор на модел на данъчно облагане;

-консултиране относно приложимото законодателство;

-посредничество и представителство при сключване на международни преговори

-консултации относно право на Европейската общност;

-консултации относно правата на човека;

-консултации относно правния режим намеждународните инвестиции;

-консултации относно международноправна закрила на интелектуалната собственост;

-правна уредба на международния транспорт;

-семейни и наследствени отношения с международен елемент;

-трудови отношения с международен елемент;

-полагане на труд от чужденци в България;

-полагане на труд от българи в чужбина;

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Вижте ни във Facebook